رفتن به محتوای اصلی

شاخص‌های ارزیابی

شاخص های کلی و ویژگی ها مد نظر جشنواره موارد ذیل است که اولویت بندی و امتیاز این شاخص های از سوی هیئت داوران مشخص خواهد شد.
1. گستره مخاطبی فعالیت
2. گستره و عمق تاثیر فعالیت در مخاطبان
3. کاهش هزینه‌های فعالیت تبلیغی
4. استفاده از فناوری‌های روز در فعالیت
5. فعالیتهای تبلیغی تربیتی و مستمر با مخاطب
6. فعالیتهای ایجابی، (مانند احیاء زکات یا خمس و ...)
7. فعالیت برای حل مسائل ویژه و جدید (طلاق، فرزند آوری، شرب خمر، خودکشی و...)
8. فعالیت برای مخاطب ویژه و اقشار موثر (معلمان، هنرمندان، ورزشکاران، دانشجویان، اقشار آسیب دیده اجتماعی و ... )
9. فعالیت در حوزه‌های نوآورانه (هوش مصنوعی، تبلیغ مدرسه داری ، آموزش فرد محور و کوچکینگ معنوی، مشاوره با ابزار هوش مصنوعی و...)
10. فعالیت تبلیغی هویت ساز و جریان ساز
11. فعالیت تبلیغی ابداعی و سبک ساز (روایتگری سیره شهدا، صحیفه خوانی، نهج البلاغه خوانی و ...)
12. فعالیت در حوزه خدمات فرهنگی و اجتماعی ( تبلیغ با چاشنی رفع محرومیت، کارآفرینی، خدمات اجتماعی و ...)
13. تناسب فعالیت با ضریب اولویت مخاطب یا مساله
14 فعالیت تیمی و گروهی با تقسیم کار
15. مشارکت دادن سایر نهادها و مراکز در فعالیت
16. توجه به جنبه تاب آوری و درآمد اقتصادی فعالیت
17. قابلیت تکثیر فعالیت و انجام آن از سوی سایر مبلغان
18. دستیابی به مدل ارائه خدمت یا محصول فیزیکی یا دیجیتال در فعالیت تبلیغی
19. مستند بودن فعالیت و قابلیت تهیه الگو از آن
20. کامل بودن بسته فعالیت، (مساله شناسی، تحلیل، طرح اقدام، شناسائی قالب، محتوای تبلیغی، برنامه اجرا، بازخورد و اثرات برنامه)
21. مردمی سازی فعالیت

بازگشت به بالا