رفتن به محتوای اصلی

محورها و موضوعات جشنواره

1) فعالیتهای تبلیغی انجام شده مبلغان، در جشنواره شرکت داده خواهد شد.
فعالیت تبلیغی ترکیبی از مساله شناسی، تحلیل، ایده پردازی، برنامه ریزی، تولید محتوا، عملیات فرهنگی و بازخودگیری است.
بر این اساس صرف ایده تبلیغی، محتوای تبلیغی، پژوهش‌های مرتبط با تبلیغ و ... در جشنواره شرکت داده نخواهد شد و حتما باید ایده تبلیغی عملیاتی شده باشد.

2) جشنواره متمرکز بر فعالیت‌های تبلیغی میدانی است (در عرصه ملی یا بین المللی)
تبلیغ نوین (مجازی، هنری، رسانه ای) به صورت مستقل خارج از محدوده جشنواره است؛ مگر آنکه به عنوان عنصر یا ضمیمه ای برای فعالیت تبلیغی میدانی باشد که می‌تواند به عنوان مزیت برتری بخش و دارای امتیاز برای فعالیت میدانی محسوب شود.

3) شرط خاصی برای فعالیت‌های متقاضی شرکت در جشنواره از نظر موضوع، مخاطب یا محیط وجود ندارد.
درعین حال بخش ویژه جشنواره در حوزه مسائل "خانواده، زیست عفیفانه و هویت نوجوان و جوان" است.

بازگشت به بالا