رفتن به محتوای اصلی

شیوه و فرآیند جشنواره

این جشنواره به صورت ترکیبی از فراخوان، رویداد فرهنگی، جلسات نقد و بررسی، هم اندیشی و کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهد شد و فرایند آن در طول سال جاری خواهد بود.

فراخوان:

فعالیتهای مناسب جشنواره، از طریق فراخوان و فرم ثبت فعالیت، شناسائی شده و برای همه درخواست شرکت در جشنواره با مصاحبه (حضوری یا تلفنی) توسط کارشناسان مرتبط، فرم تکمیلی تهیه خواهد شد.
پس از فراخوان، فعالیت‌های رسیده، در کمیته علمی جشنواره بررسی شده و در سه سطح؛ آماده ارائه، نیاز به مشاوره و تکمیل، و فاقد اولویت، طبقه بندی خواهد شد.

رویداد:

درخواستهای آماده ارائه، طی رویدادهای جشنواره از سوی مبلغان در بازه زمانی محدود (حداکثر 7 -10 دقیقه) و با حضور سایر مبلغان و هئیت داوری ارائه خواهد شد و در هر ارائه حداکثر 5 دقیقه زمان برای توضیحات هئیت داوران یا مبلغان حاضر در رویداد اختصاص خواهد یافت. این رویدادها به صورت هفتگی یا دو هفته یکبار به صورت منظم و به صورت چرخشی در مراکز حوزوی کشور برگزار می‌گردد.

درخواست‌های نیازمند مشاوره و تکمیل، با کمک مشاوران و منتورهای معرفی شده کمیته علمی، توسط مبلغ درخواست دهنده ارتقاء یافته و پس از تایید کمیته علمی، جهت ارائه در رویدادها شرکت داده خواهد شد.

ارائه‌های شرکت داده شده در هر رویداد، نشان یادگاری آن رویداد و جشنواره را دریافت خواهند کرد و جایزه ویژه هر رویداد نیز به ارائه منتخب آن رویداد پرداخت خواهد شد.
مجموع ارائه‌ها و حتی فعالیت های که ثبت شده ولی بهر دلیل امکان شرکت در رویدادها را نداشتند، مورد داوری و امتیاز دهی قرار گرفته و موارد متتخب در اختتامیه جشنواره تقدیر خواهند شد.

نشست های علمی و کارگاه های آموزشی:

در خلال جشنواره، به پیشنهاد مبلغان، هیئت داوران، مشاوران یا کمیته علمی، مرتبط با فعالیت های رسیده به جشنواره، جلسات هم اندیشی قابل برگزاری است که این جلسات در موضوعات تخصصی، محتواهای تبلیغی یا شیوه‌های تبلیغی مرتبط با آن فعالیت خواهد بود و در آن جلسات مبلغان علاقه‌مند و اساتید و صاحب نظران به گفتگو خواهند پرداخت.

هم چنین اگر برخی ارائه‌های رویدادها، نیازمند زمان بیشتری برای آموزش یا نقد و بررسی از سوی سایر مبلغان تشخیص داده شده، کارگاه ها یا جلسات نقد و بررسی مناسب برای آن برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

اختتامیه جشنواره
در پایان مراحل پیش گفته، و پس از بررسی و ارزیابی فعالیت های رسیده به جشنواره از سوی هیئت داوران و تایید کمیته علمی ؛ برگزیدگان در برنامه اختتامیه جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند که تفصیل هدایا در سطوح مختلف در بخش جوایز ذکر شده است. علاوه بر آن سایر حمایت های جشنواره نیز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

برنامه‌های پساجشنواره:

تکمیل، الگوسازی و توسعه فعالیت‌های شرکت کننده در جشنواره از اهداف اصلی جشنواره تبلیغی جنات است. از همین رو برگزاری اختتامیه و تقدیر از شرکت کنندگان و منتخبین، آخرین فعالیت جشنواره جنات نخواهد بود ، بلکه آغازی خواهد بود بر حمایت از فعالیت های منتخب و همانگونه که در خلال برگزاری جشنواره برنامه های برای مشاوره به شرکت کنندگان و تقویت فعالیت های ایشان تدارک دیده شده بود ؛ پس از اختتامیه نیز فعالیت ها مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
مستندسازی فعالیت ها و تدوین الگو های فعالیت در قالب مقاله یا کتاب با مشورت گرفتن از متخصصین دانشی و میدانی مرتبط با فعالیت ، صورت خواهد گرفت و الگوی فعالیت تبلیغی به عنوان مدلی قابل استفاده از سوی سایر مبلغان در سطح کشور ارائه خواهد شد.
ایجاد زمینه های توسعه و گسترش اجرا و عملیاتی سازی فعالیت در سطح کشور و برای مخاطبان هدف برنامه از دیگر حمایت های مراکز حوزوی از فعالیت ها خواهد بود که طی آن با حمایت معنوی، لجستیک و زیرساختی از فعالیت ها، ظرفیت اجرا فعالیت در سطح گسترده تری فراهم خواهد شد.
حمایت مالی از فعالیت در قالب حمایت از اعزام یا بکارگیری مبلغان و نیروی انسانی در فعالیت تبلیغی نیز در طول سال از دیگر برنامه های حمایتی از فعالیت های منتخب خواهد بود.

بازگشت به بالا