رفتن به محتوای اصلی

اهداف جشنواره

هدف اصلی:

ارتقاء جایگاه تبلیغ دینی با استخراج و تدوین الگوی قابل توسعه میدانی و بررسی علمی برای فعالیت‌های تبلیغی

اهداف فرعی:

1. تقدیر از فعالیت‌های منتخب تبلیغی
2. الگو سازی و توسعه فعالیت‌های منتخب
3. ایجاد انگیزه در مبلغان برای تدوین و جمع‌بندی مواد تبلیغی مورد استفاده
4. ارائه مواد تبلیغی از سوی تولیدکنندگان در قالب جلسات نقد و بررسی یا آموزش
5. تهیه بانک مواد تبلیغی در موضوعات تخصصی و قالب‌های مختلف
6. استاندارد سازی شکل تدوین مواد تبلیغی از سوی مبلغان
7. انتشار مواد تبلیغی در شکل رسمی و قالب استاندارد
8. ایجاد امکان بکارگیری مواد تبلیغی از سوی سایر مبلغان
9. تقدیر از تولید کنندگان مواد تبلیغی و تدوین کنندگان شیوه‌های اثر‌گذار تبلیغی
10. تدوین و مستندسازی شیوه‌های تبلیغی جهت نزدیک شدن به الگوی تبلیغی در حوزه‌های مختلف تخصصی و به حسب مسائل مخاطبان
11. معرفی تبلیغ به عنوان یک فعالیت علمی، مستند با قابلیت مطالعاتی و پژوهشی
12. انتشار شیوه‌های تبلیغی تدوین شده به شکل کتاب و مقاله و قالب‌های مجازی
13. ارتقاء نگاه مبلغان به تبلیغ و معرفی رسانه‌ای آن

بازگشت به بالا